torba_yasa

torba yasa ile hangi borçlar silinecek, Geride bıraktığımız gün meclisten geçerek onaylanan torba yasayla birlikte borçlara köklü bir değişiklik geliyor. Çoğu mağdurun borçları silinecek iken neredeyse her borca da yeni düzenleme geliyor. Torba yasa özellikle Somalı madenciler faciasından sonra maden işçilerini koruyan birçok maddeye ev sahipliği yaparken öğretmen atamaları ve taşeron sistemine de yeni bir soluk getirecek. Biz de bu yazımızda sizler için torba yasayla birlikte vergi borçlarına gelen yeni düzenlemeyi detaylı bir şekilde aktarıyoruz.

Vergi cezaları

– Vergi asıllarının tamamı, cezaların tamamı yeniden yapılandırma kapsamında tahsil edilecek.

– Kanun kapsamındaki vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının yüzde 50’sinin belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 50’sinin tahsilinden vazgeçilecek.
120 TL’nin altı silindi

– Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ile Kabahatler Kanunu’na göre yasak yerlerde tütün mamulleri tüketenlere verilen idari para cezaları hariç olmak üzere, 31 Aralık 2013 tarihinden önce idari yaptırım kararı verildiği halde bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan her bir kabahat için 120 TL altında kalan idari para cezaları tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin alacakların tahsilinden vazgeçilecek.

Kulüp borcuna taksit

– Karayolları Genel Müdürlüğü Kanunu gereğince verilen idari para cezası ile birlikte ilgilisine tebliği gereken ve tutarı 12 TL ve altında kalan geçiş ücretleri tahsilinden de vazgeçilecek.

– Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, belediyelerin su abonelerinden su kullanımından kaynaklanan alacakları, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları hakkında da bu kanundaki düzenlemeler uygulanacak.

– Kanun, SGK borçlarını da yeniden yapılandırarak, gecikme cezası ve gecikme zammını yeniden düzenliyor. Buna göre, 2014 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmemiş olan sigorta primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi için hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

– Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüpleri, SGK ile Maliye’ye olan borçlarını ikişer aylık dönemler halinde azami 42 eşit taksitte ödeyebilecek.

Kıdem tazminatına düzenleme

– Kanunla, kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler de yapılıyor. Buna göre, aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait iş yerlerinde çalışmış olanların, kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit edilecek.

– Kıdem tazminatı tutarı, iş yerlerinin bütçe tertibinde ve gider kalemlerinde yetip yetmediğine bakılmaksızın ödenecek.

– İşçilere ödenecek kıdem tazminatı, kamu kurum veya kuruluşları arasında kendi payları oranında dağıtılacak.

Borçlara 18 taksit

– BU düzenlemeden yararlanmak isteyenler kanunun yayımının ardından ilk üç ay içinde başvurucak ve ödemeyi en fazla 18 eşit taksitte tamamlayacak.

– Borcun tamamı ilk taksitte ödenirse herhangi bir faiz uygulanmayacak. Borcun taksitle ödenmesi halinde 6, 9, 12 ya da 18 eşit taksiti tercih edebilecek.

– Kamu borçlarının yapılandırılmasından esnaf, sanatkar, çiftçi ve diğer bağımsız çalışanlar da faydalanacak. Söz konusu çalışanlarda prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan, 3 ay içinde başvuruda bulunarak, primlerini ödemeleri halinde sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilecek.

– Kanundan yararlanmak isteyenler, taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir yılda iki defadan fazla yerine getirmezlerse haklarını kaybedecek.

– Taksit tutarının yüzde 10’unu aşmamak şartıyla 5 liraya kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacak.

– Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların, dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak.

Muayene yaptırmayan % 5 cezadan kurtuldu

– Torba Kanun ile araç muayenesini zamanında yaptırmayanların cezaları ve gümrük vergisi borçları da yeniden yapılandırılıyor.

– Araç muayenesini zamanında yaptırmamış olanlar, 31 Aralık 2014’e kadar araç muayenesini yaptırırsa aylık yüzde 5 ceza yerine kanunun yayımlandığı tarihe kadar enflasyon farkını; yayımı izleyen aylarda ise aylık yüzde 1 farkı ödeyecek.

– 30 Nisan 2014’ten önce ödenmemiş gümrük vergileri ve cezaları ile bunlara bağlı idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme alacakları yerine, enflasyon farkı ödenirse faiz ve gecikme faizi gibi alacaklardan vazgeçilecek.

Gündelikçiye sigorta

– EV hizmetlerinde aynı kişi yanında ay içinde 10 günden az çalışanlar adına günlük kazanç alt sınırının yüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi çalıştıranlar tarafından ödenecek. Bu kişiler, emeklilik ve genel sağlık sigortası primlerini istemeleri halinde kendileri yatıracak.

– Ev hizmetlerinde bir kişiyi ayda 10 günden az çalıştıranlar işveren sayılmayacak.

-Ev hizmetinde 10 günden fazla çalışanlar sigortalı yapılacak. Sigorta bildirimini ayın sonuna kadar yapmayan işverene asgari ücret tutarında ceza kesilecek.

Read more: http://www.finansgundem.com/gundem/kimin-hangi-borcu-silinecek-620202.htm#ixzz3CzPI3Lsc


Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir